Kubeadm ile Kubernetes Cluster kurulumu…

NAME        STATUS  ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP  EXTERNAL-IP  OS-IMAGE       KERNEL-VERSION   CONTAINER-RUNTIME
kubernetes-master  Ready  control-plane,master  122m  v1.23.3  10.10.10.113 <none>    Ubuntu 20.04.3 LTS  5.4.0-97-generic  containerd://1.5.5
kubernetes-node01  Ready  <none>         115m  v1.23.3  10.10.10.114 <none>    Ubuntu 20.04.3 LTS  5.4.0-97-generic  containerd://1.5.5
kubernetes-node02  Ready  <none>         115m  v1.23.3  10.10.10.115 <none>    Ubuntu 20.04.3 LTS  5.4.0-97-generic  containerd://1.5.5

1- Tüm Node‘ler de çalıştırılmalıdır.

sudo vim /etc/hosts

10.10.10.113 kubernetes-master
10.10.10.114 kubernetes-node01
10.10.10.115 kubernetes-node02

Gerekli paketleri kuralım.

sudo apt update && sudo apt -y install curl apt-transport-https vim git wget gnupg2 software-properties-common ca-certificates

Akabinde swap alanını kapatalım.

sudo swapoff -a
sudo sed -i '/swap/ s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab

Şimdi container runtime kurulumu yapacağız. Alternatifler containerd, docker ve cri-o‘dur fakat kubernetes dockershim deprecation yaptığı için biz containerd yapacağız, zaten default olarak containerd geliyor.

sudo tee /etc/modules-load.d/containerd.conf <<EOF
overlay
br_netfilter
EOF
sudo modprobe overlay
sudo modprobe br_netfilter
cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-kubernetes-cri.conf
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
sudo sysctl --system

sudo apt install -y containerd

sudo mkdir -p /etc/containerd

sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml

sudo systemctl restart containerd.service

#To use the systemd cgroup driver, "set plugins.cri.systemd_cgroup = true" in /etc/containerd/config.toml. When using kubeadm, manually configure the cgroup driver for kubelet

Bu arada container runtime Unix domain socket yolları aşağıdaki gibidir.

Docker   > /var/run/docker.sock
Containerd > /run/containerd/containerd.sock
Cri-o    > /var/run/crio/crio.sock

Şimdi ise kubernetes paketlerini kuralım.

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

sudo apt update
sudo apt -y install kubelet kubeadm kubectl
sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl
kubectl version --client && kubeadm version

Kubectl autocompletion enable yapalım.

kubectl completion bash | sudo tee /etc/bash_completion.d/kubectl > /dev/null

2- Sadece Master Node‘sinde çalıştırılmalıdır.

Bu aşamada POD Network‘ünü de oluşturacağız. Alternatifler Calico, Canal, Flannel, Romana ve Weave‘dir. Biz Calico kurulumu yapacağız. Kubeadm init ile Cluster‘ı oluştururken bunu(–pod-network-cidr) dikkate alacağız.

#calico.yaml dosyasındaki ip bilgisine uygun olarak, bir pod network range'i belirleyerek kubernetes cluster'ımızı oluşturabiliriz,
#subneti "vi calico.yaml" ile değiştirmek istersek, aşağıdaki komutta da ilgili subneti belirtmeliyiz.

curl https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml -O

sudo kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16

Çıktı aşağıdaki gibi olmalıdır. Hem aşağıdaki adımları takip edeceğiz hem de kubeadm join ile cluster‘a yeni node‘ler ekleyeceğiz.

Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!

To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:

 mkdir -p $HOME/.kube
 sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
 sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Alternatively, if you are the root user, you can run:

 export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf

You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
 https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/

Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:

kubeadm join 10.10.10.113:6443 --token 6sdzxn.pvgby7g42xq59mfb \
	--discovery-token-ca-cert-hash sha256:c4de5f8322be732828565761ed82274d31f282591017b64ef70891f00bc838a8

Hemen yapalım.

mkdir -p $HOME/.kube

sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

#export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf olarak direk çalıştırmıyorum çünkü permission hatası alırım,
export KUBECONFIG=.kube/config
sudo systemctl status kubelet.service

Hemen calico‘yu da deploy edelim. Dosyayı yukarda indirmiştik ve cluster‘ı ona göre init etmiştik.

kubectl apply -f calico.yaml

Kubeconfig dosyasinin bulundugu dizin, manifestleri, api-server ve etcd‘nin manifestlerini incelemek isterseniz,

ls /etc/kubernetes
ls /etc/kubernetes/manifests
sudo more /etc/kubernetes/manifests/etcd.yaml
sudo more /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml

Cluster‘ı gözlemleyebilirsiniz.

kubectl cluster-info

kubectl get pods -A [--watch]

kubectl get nodes -o wide

#Master'da init sürecinde token bilgisi verilmisti eğer not almadıysanız aşağıdaki komut ile master node üerinden token'ınızı listeleyebilirsiniz,
kubeadm token list

#Var olan token'ı kaydetmediyseniz, elde etmek için,
kubeadm token create --print-join-command

#Master uzerinden ca cert hash'i elde etmek için,
openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/^.* //'

3- Sadece Worker None‘sinde çalıştırılmalıdır.

Yukarıda master node‘yi oluştururken elde ettiğimiz ya da not almadıysak var olan token‘ı tekrar elde ettiğimiz komut vasıtasıyla worker node‘leri cluster‘a dahil edelim.

#sudo kubeadm join <ip>:6443 --token <token> --discovery-token-ca-cert-hash <ca_cert_hash>

sudo kubeadm join 10.10.10.113:6443 --token 6sdzxn.pvgby7g42xq59mfb \
	--discovery-token-ca-cert-hash sha256:c4de5f8322be732828565761ed82274d31f282591017b64ef70891f00bc838a8

Tekrar cluster‘ın durumunu gözlemleyebilirisiniz.

Son olarak bashrc‘yi edit‘leyerek aşağıdaki satırları ilgili node‘lere ekleyelim.

sudo vi .bashrc

Tüm Node

swapoff -a

Sadece MASTER/S Node

swapoff -a
export KUBECONFIG=.kube/config

NoT : Ek bilgi

kubeadm init parametreleri:
–control-plane-endpoint : set the shared endpoint for all control-plane nodes. Can be DNS/IP
–pod-network-cidr : Used to set a Pod network add-on CIDR
–cri-socket : Use if have more than one container runtime to set runtime socket path
–apiserver-advertise-address : Set advertise address for this particular control-plane node’s API server

Örnek olarak 3 ya da daha fazla Master Node‘yi Haproxy ve Keepalived aracılığı ile eklemek isterseniz kubeadm init‘i aşağıdaki gibi çalıştırmalısınız.

Yani –control-plane-endpoint adresi belirlediğiniz vrrp olacak, –apiserver-advertise-address ip‘si de ilk master node‘nizin ip‘sini yazabilirsiniz.

sudo kubeadm init --control-plane-endpoint="10.10.10.200:6443" --apiserver-advertise-address=10.10.10.113 --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --upload-certs