Crepe

HAProxy(haproxy.cfg) için herbir backend yapılandırmanızda aşağıdaki satır bulunmalıdır.

– option forwardfor

Nginx için “/etc/nginx/nginx.conf” yapılandırma dosyasını aşağıdaki gibi yapılandırmalısınız.

log_format main ‘$http_x_forwarded_for ($remote_addr) - $remote_user [$time_local] ‘
        ‘”$request” $status $body_bytes_sent “$http_referer” ‘
        ‘”$http_user_agent”‘ ;

access_log /var/log/nginx/access.log main;
error_log /var/log/nginx/error.log;

Ardından servisi yeniden başlatın.

systemctl restart nginx.service

service nginx restart

/etc/init.d/nginx restart

Daha sonra aşağıdaki komut ile son durumu gözden geçirebilirsiniz.

tail -f /var/log/nginx/access.log