Nexus Artifactory server’ı containerization olarak ayağa kaldıracağımız için ilk olarak docker kurulumu ile başlıyoruz. Bunun için docker kurulun resmi sitesinden takip edebilirsiniz. https://docs.docker.com/engine/install/

Nexus datalarımızı saklayacağımız ikinci bir disk(/dev/sdb) takmıştık ve onu yapılandırıp, mount ederek devam edelim.

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb

sudo mkdir /mnt/nexus-data

sudo mount /dev/sdb /mnt/nexus-data

sudo chown -R $USER:$USER /mnt/nexus-data

Şimdi mount point‘imizi fstab‘a kaydedelim.

sudo vi /etc/fstab

#satır aşağıdaki gibidir.
/dev/sdb	/mnt/nexus-data	ext4	defaults	0 1

Şimdi bulunduğum path‘de bir dizin oluşturuyorum.

mkdir nexus-repo

cd nexus-repo

Akabinde compose yml dosyamı oluşturuyorum.

vim docker-compose.yml
version: '3'

services:
 nexus:
  image: sonatype/nexus3
  container_name: nexus-repo
  networks:
   - nexus-net
  restart: always
  ports:
   - "8081:8081"
  volumes:
   - nexus-data:/nexus-data
  environment:
   - INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS=-Xms2703m -Xmx2703m -XX:MaxDirectMemorySize=2703m -Djava.util.prefs.userRoot=/mnt/nexus-data

networks:
 nexus-net:
  driver: bridge

volumes:
 nexus-data:
  driver: local
  driver_opts:
   type: none
   o: bind
   device: /mnt/nexus-data
docker compose up -d

docker compose ps
NAME        IMAGE        COMMAND         SERVICE       CREATED       STATUS       PORTS
nexus-repo     sonatype/nexus3   "/opt/sonatype/nexus…"  nexus        2 weeks ago     Up 2 weeks     0.0.0.0:8081->8081/tcp, :::8081->8081/tcp