Crepe

HAProxy, yüksek erişilebilirliğe(high availability) sahip yük dengeleyici(load balancing) ile TCP ve HTTP tabanlı uygulamalar için proxy sunucusu hizmeti veren açık kaynak kodlu bir yazılımdır.

Keepalived, IP failover(yük devretme) yeteneğini ikiden daha fazla sunucu için sağlayacak yeteneğe sahip açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Keepalived kendi arasında Multicast haberleşme tekniğini kullanmaktadır.

Biz yapımızda HAProxy load balancer için, Keepalived’i de IP devretmek yani HAProxy yapımızı Cluster hale getirmek için kullanacağız.

Senaryomuzda 3 adet sunucu bulunmaktadır. Bu 3 sunucuya HAProxy kurarak load balancer hale getireceğiz. Ardından Keepalived servisini kurarak sunuculardan biri kapandığında IP failover yaparak kesinti olmadan diğer sunucuya geçerek load balancer servisimizin çalışmasını sağlıyacağız.

Bunun için 4 adet IP kullanacağız(ip ler tamamen atmasyon)

 1. Sunucu : 10.10.5.13
 2. Sunucu : 10.10.5.14
 3. Sunucu : 10.10.5.15
 4. Keepalived Virtual Ip : 10.10.5.5

Şimdi her 3 sunucuya HAProxy ve Keepalived servisini aşağıdaki gibi kuralım.

sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-2.7 -y
sudo apt update
sudo apt install haproxy keepalived -y
sudo openssl dhparam -out /etc/haproxy/dhparams.pem 2048

NoT1 : Sunucularda “net.ipv4.ip_nonlocal_bind=1” olması gerekiyor. Yoksa HAProxy için kullanılacak yapılandırma üzerinde aynı anda aynı ip yi barındıramayacağı için bind hatası verecek ve servis çalışmayacaktır. Bunun için aşağıdaki yolu izlemeniz gerekiyor.

İlk olarak “vi /etc/sysctl.conf” dosyasının için edit edin ve aşağıdaki parametreyi yapıştırıp kaydedip çıkın.

net.ipv4.ip_nonlocal_bind=1

Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırın.

sysctl -p

Not2: 443 SSL kulanacaksanız “/etc/ssl/private/” dizini içinde “haproxy.pem” adından SSL’lerinizin Bundle(.crt,.ca,*.key) hali bulunması gerekiyor.

Şimdi Örnek olarak aşağıda HAPoxy yapılandırmasına bakalım. Yapınızda her HAProxy için aynı yapılandırmayı kullanacaksınız.

HAPoxy

Bunun için “/etc/haproxy/haproxy.cfg” dosyasını edit edeceksiniz. Aşağıdaki yapılandırma min HAv2 desteklemektedir.

vi /etc/haproxy/haproxy.cfg

Aşağıda default değerlerde mevcuttur

global
    log /dev/log  local0
    log /dev/log  local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
#    maxconn 100000 #replaceable


    # Default SSL material locations
    ca-base /etc/ssl/certs
    crt-base /etc/ssl/private

    # Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets.
    # For more information, see ciphers(1SSL). This list is from:
    # https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/
    # An alternative list with additional directives can be obtained from
    # https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/?server=haproxy
    ssl-default-bind-ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!MD5:!DSS
    #ssl-default-bind-options no-sslv3
	ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
	ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets
	ssl-dh-param-file /etc/haproxy/dhparams.pem
	#tune.ssl.default-dh-param 2048


#	nbproc 1
#	nbthread 8

	tune.maxrewrite 16384
	tune.bufsize 32768

defaults
    log   global
    mode  http
    option httplog
    option dontlognull
    option forwardfor
#    maxconn 100000 #replaceable
    timeout connect 3000000
    timeout client 6000000
    timeout server 6000000
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

HAProxy için Dashboard yapılandırma kısmı(monitoring için prometheus entegrasyonu eklendi)

listen stats
    bind fatlan.com:8989
    mode http
    stats enable
    stats uri /stats
    option http-use-htx
    http-request use-service prometheus-exporter if { path /metrics }
    #stats hide-version
    stats realm HAProxy\ Statistics
    stats auth admin:admin

Aşağıdaki yapılandırmada iki blog’ta ACL kullanıldı. İlk blog, link’in içinde herhangi bir yerde “rest” kelimesi geçerse middleware-fatlan-backend bloğu çalışacak, ikincisinde farklı bir domain isteğinde(forum.fatlan.com) backend fatlan-forum-backend çalışacak, haricinde tüm istekler fatlan-backend443 bloğunda çalışacak. Diğer port yönlendirmeleri hariç.

80 portunu 443 portuna yönlendirme kısmı

frontend fatlan80
    bind fatlan.com:80
    mode http
    redirect scheme https if !{ ssl_fc }

frontend fatlan443
    bind fatlan.com:443 ssl crt /etc/ssl/private/haproxy.pem ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS
    option httplog
	option forwardfor
 	#http-request set-header X-Client-IP req.hdr_ip([X-Forwarded-For])
    #option forwardfor except 127.0.0.0/8
    option http-server-close
    http-request set-header X-Forwarded-Proto https
#    reqadd X-Forwarded-Proto:\ https #old config
    mode http
    default_backend fatlan-backend443

ACL örnek yapilandirilmasi(proxypass) linkte herhangi biryerde rest kelimesi geçerse yönlendir

    acl middleware-fatlan path_beg /rest
    use_backend middleware-fatlan-backend if middleware-fatlan

ACL farklı forum host yönlendir

  	acl host_fatlanforum hdr(host) -i forum.fatlan.com
  	use_backend fatlan-forum-backend if host_fatlanforum

Default yönlendirilen kısım, 443 için yönlendirilen kısım

backend fatlan-backend443
    mode http
    balance roundrobin
    stick store-request src
    stick-table type ip size 256k expire 30m
    option forwardfor
#    option httplog
    option httpchk HEAD /

    server frontend_01 10.10.37.12:8001 check port 8001 inter 3000 rise 2 fall 3
    server frontend_02 10.10.37.13:8001 check port 8001 inter 3000 rise 2 fall 3

ACL gelen, rest yönlendirilen kısım

backend middleware-fatlan-backend
    mode http
    balance roundrobin
    stick store-request src
    stick-table type ip size 256k expire 30m
    option forwardfor
#    option httplog
    option httpchk OPTIONS /login HTTP/1.0
    http-check expect status 200
	  http-request replace-path (.*)(?:rest\/)(.*) \1\2
#    reqrep ^([^\ :]*)\ /rest[/]?(.*) \1\ //\2 #old config

    server middleware_01 10.10.37.34:3000 check port 4000 inter 12000 rise 3 fall 3
    server middleware_02 10.10.37.35:3000 check port 4000 inter 12000 rise 3 fall 3

ACL gelen, forum yönlendirilen kısım

backend fatlan-forum-backend
    mode http
    option forwardfor
#    option httplog
    option httpchk HEAD /

    server forum_01 10.10.37.45:8080 check port 8080 inter 3000 rise 2 fall 3

Harici örnekler aşağıdaki gibi de yapılandırılabilir.

5000 portuna örnek;

frontend Panel5000
    bind fatlan.com:5000
#    option httplog
    option forwardfor except 127.0.0.0/8
    #option http-server-close
	  http-request set-header X-Forwarded-Proto https
#    reqadd X-Forwarded-Proto:\ https #old config
    mode http
    default_backend panel-backend5000

5000 portu yönlendirilen kısım

backend panel-backend5000
    mode http
    balance roundrobin
    stick store-request src
    stick-table type ip size 256k expire 30m
    option forwardfor
#    option httplog
    option httpchk HEAD /

    server panel_01 10.10.37.43:5000 check port 5000 inter 12000 rise 3 fall 3
    server panel_02 10.10.37.44:5000 check port 5000 inter 12000 rise 3 fall 3

3306 mysql örnek;

frontend fatlanmysql
    bind fatlan.com:3306
    mode tcp
    default_backend fatlanmysql-backend3306

3306 portu yönlendirilen kısım

backend fatlanmysql-backend3306
    mode tcp

    server mysql_01 10.10.37.60:3306 check
    server mysql_02 10.10.37.61:3306 check backup
    server mysql_03 10.10.37.62:3306 check backup

Başka domain, subdomain ya da portlar için de yönlendirmeyi yine aynı haproxy üzerinden yapabilirsiniz. Gerçi yukarıda subdomain için ACL yönlendirmesini de görmüştük.

egitim.fatlan.com subdomain’i için 4444 portuna örnek;

frontend egitim4444
    bind egitim.fatlan.com:4444
#    option httplog
    option forwardfor except 127.0.0.0/8
    #option http-server-close
	  http-request set-header X-Forwarded-Proto https
#    reqadd X-Forwarded-Proto:\ https #old config
    mode http
    default_backend egitim-backend4444

egitim.fatlan.com subdomain’i 4444 portu yönlendirilen kısım

backend egitim-backend4444
    mode http
    balance roundrobin
    stick store-request src
    stick-table type ip size 256k expire 30m
    option forwardfor
#    option httplog
    option httpchk HEAD /

    server egitim_01 10.10.37.77:4444 check port 4444 inter 12000 rise 3 fall 3
    server egitim_02 10.10.37.78:4444 check port 4444 inter 12000 rise 3 fall 3

Yukarıda örnek HAProxy yapılandırmalarından bahsettim, ben kendi yapılandırmamı yaptım ve 3 sunucuda aynı yapılandırmaları yapıştırdım.

Keepalived

Şimdi Keepalived yapılandrımasını yapalım. Keepalived için 3 sunucuda da kısmi olarak farklı parametrik ayarlar mecvut olacak. Bunun için “/etc/keepalived/keepalived.conf” dosyasını oluşturup, yapılandıracağız. Bu arada “priority” yüksek olan önceliklidir.

NoT1: Keepalived diğer peer‘leri ile arasında multicast haberleşir ve bu yolla master backup belirlenir.

Tcpdump ile de peer‘lar arası multicast iletişimi capture edebilirsiniz(tcpdump -n “multicast”).

https://www.redhat.com/sysadmin/keepalived-basics

1. Sunucu(HAProxy+Keepalived)

vrrp_sync_group haproxy {
 group {
  VI_01
 }
}

vrrp_script haproxy_check_script {
 script "killall -0 haproxy"
 interval 2 # checking every 2 seconds (default: 5 seconds)
 fall 3 # require 3 failures for KO (default: 3)
 rise 6 # require 6 successes for OK (default: 6)
}

#Virtual interface
vrrp_instance VI_01 {
 state MASTER
 interface ens3
 ### 61 id'sini degistirin, diger peer'lerde de aynı olacak
 virtual_router_id 61
 ### 103 id'sini degistirin, diger peer'lerde azalan şekilde olacak
 priority 103

 authentication {
  auth_type PASS
  auth_pass 123456
 }

 ###Virtual ip address – floating ip
 virtual_ipaddress {
  10.10.5.5
 }

 track_script {
  haproxy_check_script
 }
}

2. Sunucu(HAProxy+Keepalived) (Sadece farkları yazıyorum)

 state BACKUP
 priority 102

3. Sunucu(HAProxy+Keepalived) (Sadece farkları yazıyorum)

 state BACKUP
 priority 101

NoT2: Eğer sunucular arasında multicast haberleşmenin mümkün olmadığı durumlarda(ör: kvm, cloud ortamlar vs) unicast haberleşme kullanarak config etmeniz gerekir aksi halde zaten çalışmayacaktır.

Unicast Config: aşağıdaki gibi yapılandırmanın arasına eklenebilir.

###Her sunucu için diğer eşneliği(peer) ip olarak belirtilmelidir(yazılır)

...
#Virtual interface
...

 unicast_peer {
  <anaother_peer_ip>
  <anaother_peer_ip>
 }

 ###Virtual ip address – floating ip
...

Yapılandırmalar bu kadar, tüm suncularda HAProxy sorunsuz çalışır vaziyette olmalı aynı zaman keepalived servisi de. Sunucularda yada servislerde herhangi bir kesintide çalışan diğer sunucudan loadbalancer hizmet vermeye devam edecektir.

High Loads

HAProxy ve Linux kernel yüksek yükler için ayarlama

1.

sudo vi /etc/security/limits.conf


* soft no le 1000000
* hard no le 1000000
root soft no le 1000000
root hard no le 1000000

2.

sudo vi /etc/default/haproxy

ulimit 1000000

3.

sudo vi /lib/systemd/system/haproxy.service

LimitNOFILE=1000000

4.

sudo vi /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 100000
net.core.somaxconn = 100000
net.core.netdev_max_backlog = 100000

5.

sudo vi /etc/haproxy/haproxy.cfg

global
  nbproc 1
  nbthread 8
  tune.maxrewrite 16384
  tune.bufsize 32768
  maxconn 1000000
  tune.ssl.cachesize 1000000
defaults
  maxconn 1000000

Ardından reboot, eğer reboot hemen mümkün değilse

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart haproxy.service

Security

Ayrıca güvenlik testlerini yapmanız için de aşağıdaki komuttan faydalanabilirsiniz ya da https://www.ssllabs.com/ssltest/

sudo nmap -sV --script ssl-enum-ciphers -p 443 fatlan.com

Ayrıca yukarıdaki config‘ler de client ip elde etmek için mevcut olan x-forwarder-for(option forwardfor) yapılandırmasının doğrulamasını, yani ip’leri haproxy tarafında capture edebilmek için tcpdump kullanabilirsiniz.

sudo tcpdump -i ens3 -A -s 10240 | grep -v IP | egrep --line-buffered "..(GET |\.HTTP\/|POST |HEAD )|^[A-Za-z0-9-]+: " |sed -r 's/..(GET |HTTP\/|POST |HEAD )/\n\n\1/g'

Ref : https://medium.com/@pawilon/tuning-your-linux-kernel-and-haproxy-instance-for-high-loads-1a2105ea553e