Docker kurulumuna başlamadan bridge0‘yu özelleştirebilirsiniz.

sudo mkdir /etc/docker

sudo vim /etc/docker/daemon.json


{
"bip": "192.168.81.1/24"
}

Güncel Yöntem
Docker ve Docker Compose kuralım,

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Güncel durumda alışıla gelmiş “docker-compose” yöntemi lazım ise aşağıdaki yönergeyi izleyebilirsiniz. Bu arada seçtğiniz ilgili alias’ı .bashrc dosyasına yazmayı unutmayın.

sudo usermod -aG docker $USER
alias docker-compose="docker compose"

ya da

alias sudo='sudo '
alias docker-compose="docker compose"

Eski Yöntem
Docker kuralım,

sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

Docker Compose kuralım,

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

sudo usermod -aG docker $USER

Son Yöntem - Genellikle Test ve Demolar için Tercih Edilebilir

curl -fsSL https://get.docker.com | sh