Crepe

Aşağıdaki paketlerin kurulumunu gerçekleştirin.

Ubuntu;

sudo apt install nginx apache2-utils

Redhat/CentOS;

yum install epel-release nginx httpd-tools

Nginx “/etc/nginx/sites-available/sites.conf” altındaki kaynak konfig dosyası “/etc/nginx/sites-enabled/sites.conf” altında link’li olduğunu düşünerek, Yapılandırma şekli aşağıdaki gibi yapılabilir.

İlk önce aşağıdaki komutları yürütün,

- mkdir /www/sites/indexpage
- mkdir /www/sites/files
- mkdir /www/sites/files/exclude
- echo “Welcome to nginx” > /www/sites/indexpage/index.html

Ardından sites.conf aşağıdaki gibi yapılandırın.

server {			   ###Şifresiz olarak index sayfası gelmesi için yapılan konfigürasyon
    listen 80 default_server;
    server_name "";

	location / {
      root /www/sites/indexpage;
      index index.html index.htm;
    }

	location /files {		###/www/sites/files içerisine kullanıcı ve şifre ile erişim sağlamak için yapılan konfigürasyon
	  satisfy all;

	  root /www/sites/;

	  auth_basic "HTTPS Basic Auth Server";
	  auth_basic_user_file .htpasswd;
	}

	location /files/exclude { 	###exclude klasörü için şifresiz erişim sağlamak için yapılan konfigürasyon
	  alias /www/sites/files/exclude;
	}

}

Basic auth için kullanıcı ve şifre oluşturma(kullanıcı adı fatlan)

sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd fatlan

Kullanıcıları görmek için(şifreler hash’li görüntülenecektir),

cat /etc/nginx/.htpasswd

Son olarak yapılan konfig’lerin geçerli olması için;

sudo systemctl reload nginx